REGULAMIN KEMPINGU DZIKI WSCHÓD

Teren pola namiotowego jest terenem prywatnym.

 Przebywanie na terenie pola oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

1.       Po przybyciu na pole namiotowe Gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji.

2.       Aktualny cennik zakwaterowania na kempingu znajduje się w recepcji i na stronie internetowej www.kempingdzikiwschod.pl

3.       Doba pobytowa trwa od godz.15:00 do godz.12:00 dnia następnego.

4.       Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00.

5. Do korzystania z kempingu uprawnione są osoby zameldowane w recepcji pola namiotowego i posiadające kartę pobytu po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz po uregulowaniu należności. Po upływie doby pobytowej korzystający z kempingu mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę - zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

6. Zabrania się przebywania na terenie kempingu osób trzecich (nie objętych rezerwacją). W wyjątkowych sytuacjach obecność musi być uzgodniona z personelem kempingu.

7. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8. Miejsce ustawienia kamperów, przyczep, sprzętu namiotowego, namiotów oraz pojazdu Gości wyznacza personel kempingu. Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej (oznakowane stanowiska pól namiotowych).

9.  Zmiana stanowiska przez Gościa musi być uzgodniona z personelem.

10. Maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdami na Kempingu wynosi 20 km/h. Piesi mają pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami. PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI NA DZIECI!

11. Przed opuszczeniem pola namiotowego Gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.

12.     Korzystanie z urządzeń kempingu powinno odbywać się zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.

13.     Mycie naczyń oraz pranie odzieży dozwolone jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.

14.     Woda we wszystkich częściach Kempingu nadaje się do picia. Prosimy gości o korzystanie z wody świadomie i z umiarem.

15.     Na terenie kempingu zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek prac naprawczych pojazdów silnikowych oraz ich mycie.

16. Pomieszczenia sanitarne oraz znajdujące się w nich urządzenia (umywalki, toalety, prysznice, itp.) muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu.

17.     Sanitariaty wyposażone są w bojlery. W związku z tym zalecamy Gościom rozsądne korzystanie z zasobów ciepłej wody. W przypadku zużycia całego zapasu ciepłej wody należy odczekać do ponownego jej nagrzania.

18. Za niedogodności losowe tj. chwilowy brak prądu, wody, kanalizacji kemping nie ponosi odpowiedzialności.

19.  Na terenie kempingu obowiązuje segregacja odpadów - Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.

20. Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości oraz do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie pola namiotowego

21. Zwierzęta – mogą przebywać na kempingu, muszą pozostawać pod nadzorem psy powinny być trzymane na smyczy i wyprowadzane w kagańcu

22. Luzem może przebywać jedynie pies asystujący osobie niepełnosprawnej (tj. pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej; pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo; pies sygnalizujący osoby głuchej lub niedosłyszącej; pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca) na zasadach określonych w art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

23.     Posiadane zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju innym użytkownikom kempingu

24.     Bezwzględnie zabrania się kąpieli zwierząt w umywalniach i punkcie czerpania wody

25.     Właściciele zwierząt przebywających na polu zobowiązani są do sprzątania nieczystości

pozostawionych przez ich zwierzęta.

26.     Na terenie znajduje się punkt serwisowy do zrzutu nieczystości oraz szarej wody. Bezwzględnie zabrania się zrzucania szarej wody lub nieczystości w miejscu do tego nie przeznaczonym, takich jak m. in. toalety, teren zielony, parking, pod rygorem opuszczenia kempingu

27.     Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie personel kempingu. Do skrzynki z gniazdkami prądowymi może zostać podłączony wyłącznie przedłużacz z uziemieniem przeznaczony do użytku zewnętrznego. Zabronione jest podłączanie innych urządzeń lub pozostawianie ich w otoczeniu oraz na skrzynkach prądowych.

28.     Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Miejsce na ognisko jest wyznaczone. zabrania się pod groźbą kary rozpalania ognisk i używania otwartego ognia na parcelach i polu namiotowym.

29.     Grill, Kuchenka - korzystanie z grilli oraz maszynek gazowych jest dozwolone. Osoby korzystające z w/w ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty. Zimne odpady z grilla powinny być wyrzucane tylko i wyłącznie do oznaczonych, specjalnych metalowych pojemników ustawionych przy kontenerze na śmieci.

30.     Gaśnice – na terenie kempingu znajdują się gaśnice proszkowe oraz gaśnica typuF – do pożaru oleju kuchennego i tłuszczów – proszę używać w razie potrzeby zgodnie z przeznaczeniem

31.     Na terenie kempingu znajduje się staw do wędkowania. Opiekunowie dzieci proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo podopiecznych. Obowiązuje zakaz kąpieli oraz skakania do wody.

32.     Goście zobowiązani są do prawidłowej instalacji i zabezpieczenia pojazdów, wyposażenia oraz jakiegokolwiek sprzętu postawionego na terenie kempingu. W wypadku zmieniających się warunków atmosferycznych, tj. burza lub silny wiatr, Goście zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i uwagi.

33.     Zabrania się zachowań wulgarnych, nieprzyzwoitych, zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecania terenu, niszczenia urządzeń, nadużywania alkoholu i innych środków odurzających itp. Osoby zakłócające spokój innym wczasowiczom lub korzystający z pobytu w sposób niezgodny z Regulaminem będą zmuszone opuścić teren bez możliwości zwrotu kosztów pobytu i mogą zostać obciążone kosztami interwencji, jeżeli zaistnieje konieczność wezwania odpowiednich służb.

34.     Osoba przebywająca na terenie pola namiotowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy.

35.     Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie pola namiotowego.

36.     Właściciel pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

37.     Gość jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na mieniu i osobie powstałe z jego winy, w związku z czym obowiązany jest do ich naprawienia na zasadach ogólnych.

38.     Nieznajomość regulaminu NIE zwalnia z odpowiedzialności

39.     Gość zgłasza personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.